Okresowe szkolenia BHP

Szkolenia na terenie całej Polski.
Konkurencyjne ceny.
Kompleksowa obsługa.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

W naszej ofercie posiadamy bogatą ofertę szkoleń z zakresu BHP — poza szkoleniami okresowymi prowadzimy również szkolenia wstępne, działamy również na zasadzie outsourcingu.

Alerta (wcześniej BHP-Platforma.pl) funkcjonuje na rynku od 2009 r. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozbudowanej sieci współpracowników, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm i instytucji. Gwarantujemy, że prowadzone przez nas szkolenia BHP prowadzone są w oparciu o najlepsze praktyki, stale aktualizowaną wiedzę i najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Naszą ofertę oraz terminy szkoleń dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta.

Prowadzimy kursy zarówno w siedzibie klienta, jak również w naszych salach szkoleniowych, na terenie całej Polski. Inwestujemy w ludzi i technologie oszczędzające czas i pieniądze, dzięki czemu oferujemy usługi w wyjątkowo przystępnych cenach.

Alerta, poza szkoleniami okresowymi BHP oraz wstępnymi BHP, oferuje również kompleksową obsługę w zakresie BHP na zasadzie outsourcingu.

Nasi regionalni specjaliści ds. BHP mogą nadzorować poszczególne filie i oddziały dużych pracodawców, gwarantując jednocześnie spójny i usystematyzowany charakter wszystkich prowadzonych działań oraz dokumentacji.

Kursy i szkolenia

Dbamy, aby nasze usługi i szkolenia uwzględniały aktualne przepisy prawa, najnowszą wiedzę i rozwiązania technologiczne oraz odpowiadały na potrzeby rynku. Aktualnie oferujemy:

Szkolenie obowiązkowe dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w zakładzie pracy.

Zagadnienia

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami zostanie poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci

 • pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Zagadnienia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw Unii Europejskiej, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy).
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postepowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym obsługujących monitory ekranowe, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych itp.

Zagadnienia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przeczytaj więcej o kursach BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia, należy brać pod uwagę podobieństwo wykonywanych przez nich prac.

Szczegółowy program szkolenia dostosowujemy odrębnie dla każdej z grup pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów).

Zagadnienia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przeczytaj więcej o kursach BHP dla pracowników technicznych

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zagadnienia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Szkolenie należy powtarzać co 3 lata. Co rok szkoli się pracowników wykonujących prace należące do prac szczególnie niebezpiecznych, takie jak:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 • prace na wysokości.

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Outsourcing BHP

Napisz do nas